Saturday, June 25, 2011

single and hot stories

tengok title tas ya lok . aku single . haha . mala single ohh . aku gik boring . haha . aku da cita . haha . aku asa kau anok aku nak ? :) betol nak ? upa ku siktauk . sebab ya kau polah gia . biasa bah . aku SIK SEMPURNA nak kau ada . ku sederhana jak bah . ku sik sekacak nak kau ada . ya pia ya . anok lah aku :) aku tauk aku sik perfect upa kau . :)

No comments:

Post a Comment